ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerinti az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy a személyes adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan a fenti adatokról legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Az Adatkezelő személye

neve:                           CÉGÉR AB OVO 2014 Kft.

székhelye:                   1117 Budapest, Budafoki út 187.-189.

cégjegyzékszáma.       Cg. 01-09-184611

adószáma:                   24828817-2-43

képviseletre jogosult: Bajkai Zsolt

telefon:                       ………………………..

email:                          adatkezeles@abovowine.com

honlap:                        www.abovowine.com

Adatvédelmi regisztráció szám: NAIH-104379

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag tevékenységéhez, az AB OVO weblapon történő termékértékesítéshez kapcsolódóan, a termék szállítása, és értékesítéshez kapcsolódó számla kiállítása érdekében kezeli.

Az Adatkezelő honlapján (www.abovowine.com) történő regisztrációval, a regisztrációs adatlap kitöltésével az érintett önkéntes, kifejezett beleegyezését és hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok (név, cégnév, szállítási cím, email cím, telefonszám) rögzítésére, tárolására, felhasználására.

Adatkezelő a regisztráció során rögzített adatot kizárólag a regisztrált felhasználónév és jelszó megadását követően teszi elérhetővé. Az érintett kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa regisztrált felhasználó név és jelszó alapján az általa megadott adatok egyszeri megrendelés feladásának idejére elérhetővé válnak.  Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag fenti célból rögzíti, egyebekben más részére nem továbbítja, hozzáférhetővé nem teszi.

Adatkezelő a regisztrált adatokat határozatlan ideig kezeli. Adatkezelő haladéktalanul törli nyilvántartásából az adatkezeléssel érintett személyes adatait, amint az érintett a regisztrációt törli. A regisztráció törlésére a honlapon az Adatkezelő lehetőséget biztosít.

Az adatbiztonság követelménye

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, tevékenységi körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel (fizikai biztonsági-, és tűzvédelmi rendszer fenntartása, elektronikus adatbázis vírusvédelem) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az adatkezelő székhelyén történik. A személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő munkavállalói, tagjai, vezető tisztségviselői, futárai jogosultak.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

  1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését,
  3. c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Minden érintett kérheti személyes adatainak pontosítását, továbbá törlését. Az érintett a jogainak megsértése esetén az érintett az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.